09/08/2019

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 đã soát xét!

Công ty Cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 đã soát xét"!
X