JP88 Khuyến Mãi thanh tròn trơn

Được đóng bó với khối lượng không quá 5 tấn, sản phẩm được bó ít nhất bằng 3 dây JP88 Khuyến Mãi hoặc đai. Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Mã sản phẩm: T02
JP88 Chơi Lớn: Tisco
1. Cỡ loại, thông số kích thước
 
JP88 Khuyến Mãi tròn, nhẵn có đường kính từ 9 đến 60mm, dạng thanh có chiều dài từ 6m đến 8,6m và theo yêu cầu của khách hàng.
Được đóng bó với khối lượng không quá 5 tấn, sản phẩm được bó ít nhất bằng 3 dây JP88 Khuyến Mãi hoặc đai.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 
2. Yêu cầu kỹ thuật.

Tính cơ lý của JP88 Khuyến Mãi phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại JP88 Khuyến Mãi và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
 
3. Hướng dẫn sử dụng JP88 Khuyến Mãi
 
KHI UỐN JP88 Khuyến Mãi
QUY ĐỊNH VỀ ĐƯỜNG KÍNH GỐI UỐN TIÊU CHUẨN: (GÓC UỐN 1800)
 
 
Bảng tra đường kính gối uốn
                         D: Đường kính danh nghĩa thanh JP88 Khuyến Mãi
                         (Nếu đường kính gối uốn nhỏ hơn tiêu chuẩn có thể gây nứt, gãy JP88 Khuyến Mãi)
 
Ví Dụ:
A. JP88 Khuyến Mãi vằn D20, mác JP88 Khuyến Mãi CT 51 thì đường kính gối uốn tiêu chuẩn là 3D:3D = 3 x 20 mm = 60 mm.
B. JP88 Khuyến Mãi vằn D20, mác JP88 Khuyến Mãi SD295A thì đường kính gối uốn tiêu chuẩn là 4D:4D = 4 x 20 mm = 80 mm.
 
 
KHI CẦN NỐI JP88 Khuyến Mãi
  •  BẰNG HÀN NỐI
 
 
  • Nếu hàn một phía, chiều dài mối hàn tối thiểu bằng 10 lần đường kính thanh JP88 Khuyến Mãi (Lmin =10D).
  • Nếu hàn hai phía, chiều dài mối hàn tối thiểu bằng 5 lần đường kính thanh JP88 Khuyến Mãi (Lmin =5D).
Ví Dụ:
 - JP88 Khuyến Mãi đường kính 14 mm, hàn nối 2 phía chiều dài mối hàn tối thiểu: Lmin = 5 x 14 mm = 70 mm.
 - JP88 Khuyến Mãi đường kính 14 mm, hàn nối 1 phía chiều dài mối hàn tối thiểu: Lmin = 10 x 14 mm = 140 mm.
 
 
 
  • BẰNG NỐI BUỘC

1. UỐN MÓC ĐẦU JP88 Khuyến Mãi ĐỂ BUỘC
JP88 Khuyến Mãi vằn: không cần uốn móc
JP88 Khuyến Mãi tròn trơn:
  - Đường kính thanh JP88 Khuyến Mãi từ 12 mm trở xuống thì đường kính móc uốn bằng 2.5 lần đường kính thanh JP88 Khuyến Mãi
  - Đường kính thanh JP88 Khuyến Mãi lớn hơn 12 mm thì đường kính móc uốn bằng 5 lần đường kính thanh JP88 Khuyến Mãi.
 

CHIỀU DÀI MỖI BUỘC TỐI THIỂU
 
Được tính theo bảng sau:

(D: Đường kính danh nghĩa thanh JP88 Khuyến Mãi)
Buộc nối JP88 Khuyến Mãi tròn trơn
Ví Dụ: JP88 Khuyến Mãi tròng trơn đường kính 14 mm, đầu JP88 Khuyến Mãi có uốn móc khi nối để đổ bê tông cột (Chịu nén), chiều dài mỗi buộc tối thiểu là 20D:Lmin = 20 x 14 mm = 280 mm

Áp dụng các tiêu chuẩn:

JP88 Khuyến Mãi thanh tròn trơn 
Thanh 
X