Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018!

Công ty Cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018"
X